ALERTA! Navegador desfasat.


Esteu utilitzant una versió de navegador desfasada i per tant el curs no es pot realitzar correctament.

Hauríeu d'actualitzar la versió del vostre navegador o indicar-li al administrador del vostre equip que et faci aquest canvi.

Moltes gràcies, atentament l'equip de cursum21.Inscripció al curs Tabaquisme passiu en infància


El programa "Infància sense fum" neix com a complement d'altres activitats adreçades a la protecció de la infància, amb l'objectiu de sensibilitzar i formar sobre tabaquisme passiu en pediatria i facilitar-ne la intervenció. És un programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del qual, aquest curs a distància i gratuït sobre tabaquisme passiu en infància, adreçat a professionals de pediatria d'atenció primària, és un dels components principals.

Més informació