ALERTA! Navegador desfasat.


Esteu utilitzant una versió de navegador desfasada i per tant el curs no es pot realitzar correctament.

Hauríeu d'actualitzar la versió del vostre navegador o indicar-li al administrador del vostre equip que et faci aquest canvi.

Moltes gràcies, atentament l'equip de cursum21.Consell alimentari en la infància i l'adolescència


La promoció de l'alimentació saludable en la infància i adolescència és un dels objectius principals del "Pla Integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable" (PAAS)". En aquesta ocasió, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix un curs a distància per tal d'actualitzar el consell alimentari que donen els professionals que conformen els equips assistencials de salut que atenen l'etapa infantil i juvenil de la vida, tenint en compte els canvis culturals i socials del nostre entorn, així com les noves evidències científiques en l'àmbit de la dietètica, la nutrició i l'educació alimentària.

Els crèdits per haver superat el curs només es concedeixen a les persones amb professions sanitàries reconegudes per la LOPS

Més informació